villagdansk motyw logo red

REGULAMIN OBIEKTU "Villa Gdańsk"

kafelki regulaminProsimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami w naszym obiekcie, co umożliwi obu stronom uniknięcia niezręcznych sytuacji podczas Państwa wizytowania.

1.   Villa Gdańsk (zwana dalej również obiektem), prowadzi działalność w zakresie usług  noclegowych, gastronomicznych ( z użyciem zewnętrznego cateringu ).

2.   Klienci korzystając z usług obiektu, zobowiązują się przestrzegać niemniejszego regulaminu, przepisów BHP, a w sytuacjach wyjątkowych, stosować się do wskazań właścicieli oraz pracowników obiektu.

3.   Villa Gdańsk, nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych postanowień niniejszego regulaminu.

4.   Należność za pobyt pobierana jest w ustalonym z Państwem terminie: w chwili zameldowania Państwa w obiekcie lub nie później niż w dniu wymeldowania.

5.  Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem  z fotografią (Ust. z 10.04.1974 O ewidencji  ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 nr 87 poz.960).

6.   Nie udzielamy osobom prawnie nieupoważnionym, żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych u nas Gości. Jesteśmy jednak prawnie zobowiązani do meldunku każdego naszego Gościa.

7.   W obiekcie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

8.   Najmujący pokój Gość, określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

9.   Zastrzegamy sobie prawo do nie uwzględnienia życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

11.  Zwierzęta nie są akceptowane.

12.  Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie Gości oraz osób ich wizytujących.

13.  W Villi Gdańsk obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00-6.00.

14.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy osób u niego wizytujących. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po uprzedniej konsultacji z najemcami, zostanie on obciążony kosztami naprawy tych zniszczeń.

15.  W przypadku Gości niepełnoletnich, odpowiedzialność za ich pobyt ponoszą ich opiekunowie.

16.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz telefonów komórkowych.

17.  Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu najmu pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nieposiadającym rezerwacji.

18.  W obiekcie zabronione jest zakłócanie zasad wizytowania, poprzez np.: wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli obiektu, przyjmowanie niezameldowanych gości w pokojach bez zgody właścicieli obiektu, zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości tego obiektu. Właściciele obiektu oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają powyższe zasady umowne oraz zachowują się w sposób powszechnie uważany za nieprzyzwoity, w tym palą tytoń na terenie obiektu.

19.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, czy też w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity.

20.  Osoby naruszające zasady niemniejszego regulaminu, zobowiązują się do niezwłocznego opuszczenia obiektu bez żądania zwrotu poniesionych przez nich kosztów związanych z podjętą rezerwacją, czy też usługami obiektu.

21.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa, mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres przy meldunku w obiekcie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc od czasu wymeldowania, następnie zutylizowane.

22.  Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią branżową. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wmeldowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, czy też innych okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

23.  Regulamin podaje się do wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie www.villagdansk.pl, jak i w ogólnodostępnych miejscach w obiekcie.

24.  Zameldowanie się w naszym obiekcie, jest równoznaczne z akceptacją niemniejszego regulaminu.

Wyrażamy nadzieję, że ww. regulację pozwolą zapewnić Państwu miły pobyt w naszym obiekcie, stąd też zapraszamy również do składania w Recepcji wszelkich uwag oraz sugestii związanych z treścią tego regulaminu.

Z życzeniami udanego pobytu - Villa Gdańsk.